• China International Optoelectronic Exposition (CIOE)

  • Nanshan District, Shenzhen ,
    518054 Guangdong, P.R. China
  • +86-755-21674230
  • cioe@cioe.cn
  • www.cioe.cn